Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Road2Fit

 

Road2Fit VOF gevestigd te Hoorn.

 

 1. Definities

 

– Road2Fit: Road2Fit. statutair gevestigd te Hoorn, adres

Nachtegaal 66, 1628DD KVK nr. 62668587

– De Klant: de klant die zich via de website van Road2Fit heeft aangemeld voor een

Road2Fit plan en daarbij behorende abonnementsvorm.

– De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Road2Fit en de Klant.

– Diensten: door Road2Fit vastgestelde adviezen op de vier pijlers gedrag, voeding,

training en herstel.

– Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Road2Fit.

– Partijen: Road2Fit en De Klant gezamenlijk.

– Online Coaching: persoonlijke coaching verzorgd door coaches binnen Road2Fit.

– Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Road2Fit aan De Klant

en van De Klant aan Road2Fit.

 

 1. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige

Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst

 

– De Overeenkomst tussen Road2Fit en De Klant zal tot stand komen wanneer De Klant op de knop ‘bestelling afronden en betalen’ klikt.

– De Klant krijgt het recht De Overeenkomst binnen, vijf dagen, na afsluiten van De

Overeenkomst te ontbinden. Na deze vijf dagen is De Overeenkomst niet meer opzegbaar.

– De Overeenkomst heeft een duur van 3, 6 of 12 maanden.

– De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.

– Wanneer De Klant een blessure oploopt tijdens de overeenkomst, is dit geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden. Een uitzondering op deze regel is een dermate ernstige blessure waardoor De Klant de trainingen in zijn Road2Fit traject in zijn volledigheid niet kan uitvoeren. Een dergelijk geval zal moeten worden bevestigd met een officiële doktersverklaring, hetzelfde geldt in het geval van ziekte.

– De Overeenkomst eindigt na de overeengekomen 3, 6 of maanden

– Road2Fit gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud

zijn en maximaal 65 jaar oud. De Klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft.

– Road2Fit heeft het recht De Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.

 

 1. Verplichtingen Road2Fit

 

– Road2Fit levert adviezen op vier pijlers. Te weten: gedrag, voeding, training en herstel.

– Road2Fit zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.

– Online coaches moeten binnen vierentwintig werkuren reageren naar De Klant.

– Na melding zal Road2Fit de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen

redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@road2fit.nl.

– Road2Fit kan niet garanderen dat de Producten op enig of ieder moment

beschikbaar zijn van enige locatie, en dat dit op een veilige wijze gebeurt, of dat fouten worden opgelost of dat de Producten vrij zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke programmatuur of onderdelen.

 

 1. Verplichtingen Klant

 

– De Klant is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Road2Fit.

– De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

– De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

– De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.

– Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld

– De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot Road2Fit via haar eigen

registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

– De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Road2Fit en derden, ten

gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.

– De Klant gaat akkoord dat Road2Fit alle door De Klant aangedragen en door

gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

 

 1. Betaling

 

– De Klant dient bij het sluiten van De Overeenkomst de eerste termijn van de totaal drie termijnen direct te betalen. Na twee maanden dient dan de tweede termijn betaald te worden en na vier maanden de derde termijn.

– De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

– Wanneer Road2Fit, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is

incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Road2Fit verschuldigde bedrag.

– Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.

– Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

– De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders

overeengekomen.

– Wanneer De Klant binnen de gestelde termijn van zeven werkdagen zoals in artikel drie omschreven zich uitschrijft, worden er restitutie kosten in rekening gebracht €0,99,- excl BTW.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

– Road2Fit is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg

van het verkeerd gebruik van de website

– Road2Fit is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg

van het verkeerd gebruik van de Diensten

– Road2Fit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd

– Road2Fit is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet

op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Road2Fit.

– In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Road2Fit beperkt tot het bedrag dat in

een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Road2Fit. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Road2Fit geen

uitkering doet is de aansprakelijkheid van Road2Fit beperkt tot vijfmaal het bedrag

dat door Road2Fit aan de Klant in rekening is gebracht.

 

 1. Persoonsgegevens

 

– Road2FIt kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan

Road2Fit ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de

Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.

– Verwerking van persoonsgegevens door Road2Fit vindt plaats in

overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de

bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen van de Producten

 

– Road2Fit behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het

geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Road2Fit, te wijzigen of

stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant

gecommuniceerd worden.

– Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.

– In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Road2Fit of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.

 

 1. Intellectuele eigendom

 

– Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Road2Fit en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

– Road2Fit verleent aan De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Road2Fit) recht om de

Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

– Wanneer in een overeenkomst tussen Road2Fit en een derde, een

licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.

– Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Road2Fit te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Road2Fit.

 

 1. Communicatie

 

– Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden binnen Road2Fit

zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

– De Klant gaat er mee akkoord dat Road2Fit De Klant mag benaderen voor

belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.

– Binnen de Diensten kunnen leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten De Klant verklaart geen spam, of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder doch niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makend, privacy schendende of reclame-inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarde kan – als met andere voorwaarden – resulteren in onmiddellijke ontzegging van

toegang tot en gebruik van de Diensten en beëindiging van de gebruikslicentie.

– Het staat Road2Fit ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen

van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

 1. Toepasselijk recht

 

Op alle overeenkomsten tussen Road2Fit en de Klant is Nederlands recht van

toepassing

 

 1. Bevoegde rechtbank

 

De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die

voortvloeien uit de relatie tussen Road2Fit en de Klant.

The Bridge Building,
Bos en lommerplein 270 – 300
1055 RW Amsterdam

Facebook
YOUTUBE
Instagram

Translate »
X